CamperService  Dordrecht 

                                                                           Specialist in op en inbouw van al uw accessoires

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Camperservice Dordrecht  

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. Camperservice Dordrecht : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Helmholtzstraat 5 S, 3316 GJ te Dordrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61885851.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Camperservice Dordrecht een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Camperservice Dordrecht tot stand gekomen overeenkomst waarmee Camperservice Dordrecht zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of de uitvoering van werkzaamheden.

5. Producten: alle in het kader van een koopovereenkomst door of namens Camperservice Dordrecht aan de wederpartij te leveren zaken.

6. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Camperservice Dordrecht uit te voeren werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, reparatiewerkzaamheden.

7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Camperservice Dordrecht en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Camperservice Dordrecht vrijblijvend.

2. Aan een aanbod van Camperservice Dordrecht dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

3. Een aanbod van Camperservice Dordrecht geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Camperservice Dordrecht gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Camperservice Dordrecht niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Camperservice Dordrecht, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Camperservice Dordrecht anders aangeeft. Indien Camperservice Dordrecht een schriftelijke order- of opdrachtbevestiging aan de wederpartij verzendt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, behoudens voor zover de wederpartij ter zake binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging schriftelijk bij Camperservice Dordrecht heeft gereclameerd.

6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is dat de producten op locatie van Camperservice Dordrecht worden afgehaald, dan wel de producten bij de uitvoering van werkzaamheden worden gemonteerd of anderszins verwerkt, vindt de levering van verkochte producten plaats op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.

2. Camperservice Dordrecht behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, behoudens in geval dit redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden tot vooruitbetaling van de overeengekomen koopprijs en eventuele bijkomende kosten. In geval van een consumentenkoop zal Camperservice Dordrecht de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.

4. Elke koop is na totstandkoming daarvan bindend. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd en reeds geleverde producten worden, behoudens tekortkomingen van Camperservice Dordrecht, niet teruggenomen.

5. Het transport van de producten geschiedt voor risico van de wederpartij, met dien verstande dat het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaat op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.

7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Camperservice Dordrecht de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.

8. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Camperservice Dordrecht mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Camperservice Dordrecht is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.

9. Indien Camperservice Dordrecht bij toepassing van de leden 6, 7 of 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 5. | VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

1. De wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig en volledig aan Camperservice Dordrecht verstrekt. Zo dient de wederpartij Camperservice Dordrecht in het kader van reparatiewerkzaamheden, voorafgaand aan de uitvoering daarvan, juist en volledig te informeren over de aard van de gebreken van de te repareren camper of onderdelen daarvan. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Camperservice Dordrecht is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

2. Voorts dient de wederpartij Camperservice Dordrecht steeds alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij staat ervoor in dat de zaak waarop de werkzaamheden betrekking hebben, tijdig op de overeengekomen locatie van uitvoering ter beschikking van Camperservice Dordrecht staat. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

3. Indien de werkzaamheden op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen locatie worden uitgevoerd, dient de wederpartij zorg te dragen voor een tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

- de overeengekomen plaats van uitvoering geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

- Camperservice Dordrecht op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt en hij de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Camperservice Dordrecht dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Camperservice Dordrecht zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;

- alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.

- Camperservice Dordrecht kosteloos gebruik kan maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen die aanwezig zijn op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden.

4. Indien de wederpartij zelf zorg draagt voor de aanwezigheid van zaken of hulpmiddelen die bij de uitvoering van de werkzaamheden door Camperservice Dordrecht worden gemonteerd, verwerkt c.q. worden gebruikt, staat de wederpartij in voor de geschiktheid van deze zaken en hulpmiddelen. Camperservice Dordrecht draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebreken of ongeschiktheid van de hier bedoelde zaken en hulpmiddelen.

5. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit deze algemene voorwaarden, en met name het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is Camperservice Dordrecht gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de eventuele vertragings-/wachturen aan de wederpartij door te berekenen. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst geschiedt slechts voor zover de tekortkoming van de wederpartij dat rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN EN DERDEN

1. Camperservice Dordrecht spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Camperservice Dordrecht vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Camperservice Dordrecht treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Camperservice Dordrecht schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Camperservice Dordrecht de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Camperservice Dordrecht alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.

3. Camperservice Dordrecht is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige zin. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Camperservice Dordrecht, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. Behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, draagt Camperservice Dordrecht geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van een doen of nalaten van derden die door hem dan wel de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

 

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN RECLAMES

1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien de zaak waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, door de wederpartij is afgehaald, Camperservice Dordrecht in bijzijn van de wederpartij heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor de wederpartij anderszins redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.

2. Bij oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of Camperservice Dordrecht de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan Camperservice Dordrecht te worden gemeld. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na oplevering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij Camperservice Dordrecht te worden gemeld.

3. De wederpartij dient op het moment van leveren van verkochte producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Camperservice Dordrecht. In geval van niet-zichtbare gebreken in zake productverkoop, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek op de hoogte was, dan wel redelijkerwijs op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk mededeling te doen aan Camperservice Dordrecht.

4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Camperservice Dordrecht uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.

6. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 11.8 onverlet.

 

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. Camperservice Dordrecht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht worden mede begrepen de omstandigheden dat Camperservice Dordrecht door ziekte of toedoen van zijn toeleveranciers of ingeschakelde hulppersonen niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.

2. Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Camperservice Dordrecht bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van Camperservice Dordrecht geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een uurtarief voor de uitvoering van werkzaamheden, een vaste verkoopprijs en/of een richtprijs, alsmede eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, kosten van bij de uitvoering van werkzaamheden te gebruiken materialen en bezorgkosten.

2. Indien en voor zover de verkoop van producten of oplevering van de werkzaamheden op basis van nacalculatie is aangeboden, gelden de aangeboden prijzen en eventueel bijkomende kosten als richtprijs. In dat geval worden de daadwerkelijke prijzen c.q. gemaakte kosten en bestede uren achteraf berekend en aan de wederpartij in rekening gebracht.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Camperservice Dordrecht vermelde prijzen exclusief btw. In geval de wederpartij een consument is, worden de prijzen (mede) inclusief btw vermeld.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij in geval van verkoop van producten gehouden tot vooruitbetaling van de overeengekomen koopprijs en eventuele bijkomende kosten. In geval van een consumentenkoop zal Camperservice Dordrecht de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Prijzen en eventuele bijkomende kosten van werkzaamheden worden na afronding daarvan aan de wederpartij in rekening gebracht en dienen per ommegaande te worden voldaan. Camperservice Dordrecht is echter steeds gerechtigd een aanbetaling van de verschuldigd wordende prijs en kosten te vorderen voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangevangen.

5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Camperservice Dordrecht voorgeschreven wijze, binnen de door Camperservice Dordrecht aangezegde termijn. In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is Camperservice Dordrecht niet eerder gehouden om (verder) uitvoering aan de

overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door hem is ontvangen.

6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 10. | GARANTIE BIJ VERKOOP

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de wederpartij wordt overgedragen.

2. Een door Camperservice Dordrecht, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Camperservice Dordrecht kunnen doen gelden.

3. Onverminderd uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Camperservice Dordrecht of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Camperservice Dordrecht.

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Camperservice Dordrecht, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7 en 10, is Camperservice Dordrecht na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.

2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door wederpartij verlangde werkwijzen, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Camperservice Dordrecht kan worden toegerekend.

3. Camperservice Dordrecht heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient Camperservice Dordrecht hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Camperservice Dordrecht ter zake vervalt.

4. Camperservice Dordrecht draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5. Camperservice Dordrecht is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de aansprakelijkheid draagt op grond van de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.

6. Camperservice Dordrecht is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Camperservice Dordrecht bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Camperservice Dordrecht aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Camperservice Dordrecht toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

7. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van Camperservice Dordrecht beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Camperservice Dordrecht betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Camperservice Dordrecht nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Camperservice Dordrecht daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Camperservice Dordrecht dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

8. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Camperservice Dordrecht bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Camperservice Dordrecht is gereclameerd.

9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Camperservice Dordrecht, zal de wederpartij Camperservice Dordrecht vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Camperservice Dordrecht.

10. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. | RETENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Camperservice Dordrecht is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van de zaak van de wederpartij die hij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten tot dat de opeisbare vordering van Camperservice Dordrecht op de wederpartij, met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief eventuele rente en kosten.

2. Alle door Camperservice Dordrecht verkochte en geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

3. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Camperservice Dordrecht hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Camperservice Dordrecht of door Camperservice Dordrecht aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Camperservice Dordrecht is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

6. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door Camperservice Dordrecht aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de wederpartij en Camperservice Dordrecht voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Camperservice Dordrecht aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.